Smaller Default Larger

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

W SOLCY WIELKIEJ

 

 

MISJA  SZKOŁY:

 

Jestem  członkiem Rodziny

Jestem gospodarzem Klasy i Szkoły

Jestem obywatelem Gminy, Polski, Europy  i Świata.

 

 

I WSTĘP

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości Europy i świata.

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w szkole opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez całą społeczność szkolną. Program współtworzą członkowie Rady Pedagogicznej, uczniowie i rodzice. Program uwzględnia także realia środowiska lokalnego, w którym funkcjonują uczniowie.

Istotą działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest współpraca wszystkich nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi. Obowiązkiem szkoły jest wspieranie uczniów w budowaniu ich świata wartości.

Podstawy oraz ramy wychowania i profilaktyki szkolnej określone są przez: Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencję o Prawach Dziecka, Ustawę o systemie oświaty. Wszyscy pracownicy szkoły troszczą się o tworzenie klimatu otwartości, życzliwości i dialogu.

Program jest corocznie ewaluowany, a wnioski z jego realizacji są wykorzystywane do modyfikacji w następnym roku szkolnym.

Podstawowe akty prawne:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483)
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991r.
 • Europejska Karta Praw Człowieka
 • Statut Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. 1943, 1954, 1985 i 2169, Dz. U. z 2017 poz. 59)
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
 • Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
 • Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.373,z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz.842, z późn.zm. )
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004, o pomocy społecznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 112, poz. 537)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 roku
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

II WIZJA SZKOŁY:

Szkoła drugim domem ucznia:

Podstawa programowa określa, że nauczyciel w swojej pracy wychowawczo-profilaktycznej, wspierając obowiązki rodziców, powinien zmierzać do tego, aby uczniowie w szkole znajdowali środowisko do wszechstronnego rozwoju osobowego. 

Wśród wartości i postaw, które określa podstawa programowa i które stanowią istotę proponowanych w ramach Programu wychowawczo-profilaktycznego działań należą:

·                rodzina

·                miłość

·                przyjaźń

·                prawda

·                tolerancja

·                zdrowie

·                bezpieczeństwo

·                kreatywność

·                pasja

·                szczęście

Nasz Absolwent:

          Naczelnym celem jest wychowanie absolwenta szkoły świadomego swojej autonomii, godności, potencjału pozytywnych możliwości, szanującego jednocześnie indywidualność drugiego człowieka, praw mu przysługujących oraz zainteresowanego czerpaniem z dziedzictwa kulturowego regionu, w którym mieszka, Polski i innych krajów.

Model absolwenta:

W uczniach naszej szkoły będziemy rozwijać określone cechy. Ten „ideał wychowawczy”, jego właściwości są efektem naszego myślenia o dziecku i rozumienia jego natury. Chcemy, by nasz absolwent reprezentował następujące cechy:

 1. Odpowiedzialność:
 • uczeń potrafi przemyśleć każdą decyzję,
 • pomyśli o skutkach swojego działania,
 • potrafi przyznać się do błędu,
 • wywiązuje się z powierzonych zadań i funkcji,
 • zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa.
 1. Samodzielność:
 • samodzielnie organizuje sobie proces zdobywania informacji,
 • radzi sobie w sytuacjach pozaszkolnych (w banku, w urzędzie pracy, pisanie podstawowych pism użytkowych, itp.).
 1. Dociekliwość:
 • potrafi formułować pytania w celu poszukiwania prawdy o świecie,
 • dostrzega złożoność problemów społeczno-politycznych w kraju,
 • chce zdobywać wiedzę, jest dociekliwy i kreatywny w jej poszukiwaniu.
 1. Uczciwość:
 • dotrzymuje danego słowa,
 • rzetelnie wykonuje zadania,
 • rozumie, czym jest odwaga cywilna,
 • potrafi być lojalny,
 • mówi prawdę.
 1. Tolerancja:
 • uczeń szanuje różnice między ludźmi,
 • szanuje uczucia innych.
 1. Wrażliwość:
 • niesie pomoc,
 • stara się zrozumieć problemy innych.
 1. Kultura osobista:
 • zna i stosuje podstawowe zasady obowiązujące w kontaktach międzyludzkich,
 • potrafi asertywnie wyrazić swoje myśli i uczucia,
 • dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

III CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY:

Szkoła zgodnie ze Statutem realizuje cele i zadania, określone w aktach prawnych zawierających problematykę wychowawczo-profilaktyczną, w szczególności:

Cele główne:

 1. Realizowanie programu skoncentrowanego na dziecku i jego indywidualnym tempie rozwoju.
 2. Stworzenie uczniowi możliwości stania się osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie, samodzielną, zdolną żyć w dzisiejszej rzeczywistości i przygotowaną do podejmowania dojrzałych, krytycznych samodzielnych decyzji.
 3. Prowadzenie przez szkołę działalności wychowawczo-profilaktycznej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły, promującej zdrowy styl życia i przeciwdziałania uzależnieniom.
 4. Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania w szkole.
 5. Kształtowanie właściwych postaw uczniów chroniących przed czynnikami ryzyka i zagrożeniami.

Cele szczegółowe zostały uwzględnione w planach wychowawczych poszczególnych klas.

Organy statutowe wspomagające działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły:

 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizują wszyscy pracownicy szkoły w dostępnym sobie zakresie działania.

Dyrektor szkoły:

 • współpracuje z podmiotami i instytucjami wspomagającymi szkołę w realizacji

zadań wychowawczo-profilaktycznych,

 • monitoruje realizację założeń szkolnego programu wychowawczego-profilaktycznego,
 • koordynuje i wskazuje na pozytywną działalność wychowawczo-profilaktyczną w szkole,
 • modyfikuje szkolną działalność wychowawczo-profilaktyczną poprzez badanie jakości pracy

wychowawczo-profilaktycznej.

Rada Pedagogiczna:

 • opiniuje i zatwierdza regulaminy, procedury postępowania i systemy

wspomagania wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Wychowawcy klas:

 • opracowują plan pracy wychowawczo-profilaktycznej z naciskiem na integrację zespołu klasowego i dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptację każdego ucznia

w klasie,

 • współpracują ściśle z rodzicami uczniów i nauczycielami uczącymi w klasie,
 • utrzymują ścisłe kontakty ze specjalistami w szkole,
 • przekazują swoje spostrzeżenia dyrektorowi szkoły,
 • są bezpośrednio odpowiedzialni za proces wychowawczo-profilaktyczny powierzonych im wychowanków,
 • troszczą się o poprawność prowadzenia dziennika klasowego oraz wyznaczają

w każdym tygodniu dyżurnych klasowych,

 • przedstawiają uczniom na początku każdego roku szkolnego obowiązki wynikające ze

statutu szkoły bądź szkolnego systemu oceniania, a także przypominają o obowiązkach ucznia,

 • na początku każdego roku szkolnego dbają o wybór Samorządu Klasowego,
 • przygotowują z uczniami według grafiku imprezy szkolne i okolicznościowe,

akademie szkolne,

 • prowadzą kontrolę obecności rodziców na zebraniach i wywiadówkach, są

partnerami każdego rodzica.

Nauczyciele przedmiotów:

 • bezwzględnie reagują na wszystkie przejawy naruszania przez uczniów ogólnie

przyjętych norm,

 • starają się tak organizować pracę lekcyjną, aby sprzyjała kształtowaniu

atmosfery zaufania, współpracy i wzajemnej tolerancji,

 • doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań

wychowawczo-profilaktycznych,

 • włączają się aktywnie w realizację poszczególnych zakresów wychowawczo-profilaktycznych szkoły.

Specjaliści szkolni:

 • swoimi kompetencjami i warsztatem wspierają wychowanków oraz wychowawców

i rodziców,

 • w sprawach wychowawczo-profilaktycznych utrzymują indywidualny kontakt z dyrektorem, wychowawcami, wychowankami bądź rodzicami;
 • prowadzą indywidualną pracę z potrzebującymi uczniami i rodzicami;
 • organizują lub prowadzą szkoleniowe rady pedagogiczne, dodatkowe szkolenia

dla nauczycieli, rodziców,

 • wspierają działania opiekuńczo-wychowawcze szkoły:

 - dokonując diagnozy sytuacji szkolnej,

 - wspierając lub korygując działania wychowawcy.

Rada Rodziców:

 • opiniuje i zatwierdza szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 • współdziała z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach wychowania

i kształcenia młodzieży,

 • uczestniczy w ważnych dla Społeczności Uczniowskiej wydarzeniach.

Rodzice:

 • współpracują z wychowawcą klasy,
 • uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z wychowawcami, nauczycielami i

specjalistami,

 • uczestniczą w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • współtworzą program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
 • uczestniczą w ważnych uroczystościach,
 • informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności,
 • uczestniczą w ankietach i sondażach,
 • pomagają w organizacji imprez klasowych i szkolnych,
 • wspierają innowacyjne działania szkoły poprzez własną pracę i pomoc materialną.

Samorząd Uczniowski:

 • reprezentuje społeczność uczniowską,
 • inicjuje działania wychowawczo-profilaktyczne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną

i Radę Rodziców.

Pracownicy administracyjni:

 • sygnalizują dyrektorowi i nauczycielom przypadki niepokojącego zachowania

uczniów na terenie szkoły,

 • interweniują w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób

przebywających na terenie szkoły.

Instytucje wspierające:

 • Jednostka samorządu terytorialnego,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,
 • Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej,
 • Gminna Biblioteka w Pełczyskach,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu,
 • Miejski Dom Kultury w Ozorkowie,
 • Biblioteka Publiczna w Ozorkowie,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie,
 • Parafia św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej,
 • Policja,
 • Sąd Rodzinny w Zgierzu,
 • Straż Pożarna,
 • Jednostka Wojskowa w Leźnicy Wielkiej
 • Komenda Hufca ZHP Ozorków
 • PTTK Łęczyca
 • Pływalnia „Wodnik” w Ozorkowie
 • UKS Bzura Ozorków
 • Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego „Uniwersytet Zawsze Otwarty”

Obrzędowość Szkoły Podstawowej

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Obchody rocznicy „Bitwy nad Bzurą”
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • obchody świąt narodowych i okolicznościowych, między innymi:
  • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
  • 3 maja Święto Konstytucji
  • Jasełka
 • udział w akcjach:
  • WOŚP
  • Góra Grosza
  • Korki
 • Dzień otwartych drzwi
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Uroczystości szkolne: Andrzejki, Mikołajki, Bal przebierańców, Walentynki
 • Dzień Projektów
 • Festyn rodzinny
 • Turniej piłki nożnej dla chłopców
 • Pożegnanie absolwentów
 • Uroczystości klasowe: dzień chłopaka, dzień babci i dziadka, dzień kobiet, pierwszy dzień wiosny itp.
 • Spotkania z rodzicami
 • Współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami w ramach wolontariatu
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

IV ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE:

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

1. Rozwój samorządności

1.Wybór zarządów  samorządów klasowych.

2.Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3.Zorganizowanie demokratycznych wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego - przydział funkcji.

4. Mały Samorząd SP.

5. Udział w tworzeniu  obrzędowości klas i szkoły:

organizowanie imprez wg harmonogramu stałych uroczystości o charakterze wychowawczo-profilaktycznym.

wychowawcy klas

K. Niedźwiedź

K. Niedźwiedź

M. Majchrzak

wychowawcy oddziału przedszkolnego, kl.I-III, A. Polak

wychowawcy klas

K. Niedźwiedź

K. Olczak-Surowiec

IX

IX

IX

IX

IX - VI

2.   Kształtowanie u uczniów właściwych postaw społecznych.

1.Udział w akcjach charytatywnych.

*I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

*Podaj łapę

*WOŚP

*Świąteczne paczki

*zbiórki na rzecz Domu Małego Dziecka i Domów Pomocy Społecznej               

2.Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

K.Olczak-Surowiec, K.Niedźwiedź,

E.Gruss-Olejniczak,

A.Polak,

A Sitarz

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

IX – VI

IX - VI

3.   Promowanie wartości rodzinnych.

 

1. Umożliwienie rodzicom współpracy ze specjalistami i wychowawcami.

2. Organizowanie dla rodziców spektakli profilaktycznych.

3.  Poznanie szkoły, zabawy na wesoło z rodzicami, dni otwarte.

*organizacja Dnia Rodziny

4.Angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły – „Rodzice-dzieciom”.

5. Wycieczki, spotkania, biwaki, pikniki integracyjne z rodzicami.

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

A. Sitarz, D. Chojnacka, E. Izydorczyk

wychowawcy kl.I-III

wychowawcy klas

Dyrektor,

wychowawcy klas

IX – VI

IX – VI

IX

VI

IX – VI

IX - VI

4.   Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.

 

1. Podejmowanie przez uczniów zadań prowadzących do zagospodarowania klasy, utrzymania czystości, poszanowania mienia znajdującego się w klasie, szkole.

2. Aktualizowanie i redagowanie gazetek ściennych.

3. Uruchomienie i aktualizacja szkolnego systemu informacji – strona internetowa, facebook.

Dyrektor,  wychowawcy

nauczyciele

Dyrektor, B. Janicki, M.Zasada, K. Olczak-Surowiec

IX – VI

IX – VI

IX - VI

5.   Uczeń jako obywatel.

 

1. Organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych promujących wartości patriotyczne wg harmonogramu imprez

2. Systematyczna opieka nad grobami żołnierskimi.

3.Wycieczki krajoznawcze „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

M. Rakowska, wychowawcy klas, DH – A. Sitarz

M. Grzesińska

wychowawcy, K. Niedźwiedź, A. Sitarz

IX – VI

IX – VI

IX - VI

6.   Edukacja europejska.

 

1. Europejski dzień języków obcych.

2.Poznawanie kultury, zwyczajów innych krajów poprzez czytanie prozy, poezji, studiowanie encyklopedii i albumów.

*konkurs międzyklasowy na najciekawszą dynię Halloween-ową

B. Pyciarz, E. Gruss-Olejniczak

B. Pyciarz, E. Gruss-Olejniczak, A. Pyciarz, K. Hefczyńska

M. Majchrzak

IX

IX – VI

X

7.   Orientacja zawodowa.

 

1. Zdobywanie i przekazywanie uczniom oraz rodzicom informacji nt rekrutacji do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych.

2. Zapoznanie uczniów z naborem elektronicznym do szkół ponadgimnazjalnych.

3.Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

*udział w Forum szkół ponadgimnazjalnych w Parzęczewie

4.Doradztwo zawodowe – zajęcia dla uczniów

5.Wycieczki w ramach poznania różnych zawodów.

M. Zasada

E. Pałasz

M. Zasada

E. Pałasz

E. Pałasz

E. Pałasz, wychowawcy

IX-VI

I

IX-VI

IX-VI

8.   Bezpieczeństwo.

 

1.Apele dotyczące bezpieczeństwa.

2. Dzień bezpieczeństwa.

3. Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”

4.Przeprowadzenie diagnoz dotyczących bezpieczeństwa.

5.Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej

6.Organizacja zajęć Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

7.Organizowanie egzaminu na kartę rowerową

.

8.Zorganizowanie zajęć ppoż dla uczniów

całej szkoły

9.Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Dyrektor

K. Olczak-Surowiec, K. Niedźwiedź

K. Olczak-Surowiec

Dyrektor

Dyrektor

M. Dropińska-Antczak

M. Dropińska-Antczak

Dyrektor

W. Polak

IX-VI

9.   Promowanie kultury i sztuki.

1.  Wyjazdy do teatru i kina.

2. Przegląd Małych Form Teatralnych „Apli-Papli”

3.Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

*organizacja Światowego Dnia Książki, Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych

*”Cała Polska czyta dzieciom”

*Światowy Dzień Bohatera Bajkowego

*konkursy gminne i szkolne: „Sztafeta czytelnika”, „Zaczytani”

wychowawcy klas

K. Hefczyńska, A. Pyciarz

A.Polak, B.Kozińska, wychowawcy

IX-VI

II

IX-VI

10. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna.

1.Organizowanie szkolnych konkursów ekologicznych.

*konkurs „Zielona żabka”

*konkurs fotograficzny „W świecie fauny i flory”

2.Wspieranie akcji ekologicznych.

*obchody Światowego Dnia Ziemi

*sprzątanie świata

3..Działalność „Klubu Przyjaciół Zwierząt”.

5. Wyrabianie nawyków związanych z higieną osobistą, troską o zdrowie i sprawność fizyczną:

*realizacja programu „Między nami kobietkami” i „Akademia dojrzewania”

*realizacja programu „Żyj smacznie i zdrowo”

*Światowy Dzień Mycia Rąk

*Światowy dzień walki z HIV/AIDS

*Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

*Olimpiada Promocji Zdrowia

8. Korygowanie wad postawy na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

9. Obserwacja przyrody – wycieczki, wyjścia do lasu, parku, na łąkę, pole.

 

 

B. Górka, K.Olczak-Surowiec

K. Mikołajewska

 

B. Górka, K. Mikołajewska

 

wychowawcy, B.Górka

K. Niedźwiedź

A.Morawski, P.Zając, B.Górka,

 

K. Olczak-Surowiec

 

K. Olczak-Surowiec

 

A.Polak, B.Arkuszewska

K. Mikołajewska

K. Mikołajewska

 

B. Arkuszewska, A. Polak

 

A.Morawski, P.Zając

 

wychowawcy

 

 

IV

 

V

 

IX

 

IV

 

 

 

 

IX-VI

 

IX-VI

X

XII

 

XI

 

II

 

IX-VI

 

IX-VI

11.Profilaktyka uzależnień.

1. Diagnoza problemowa.

2. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości alkoholu i substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

*realizacja wybranych programów profilaktycznych, m.in.:, „Unplugged”, „Bajkowe spotkania”

*zajęcia warsztatowe, przedstawienia profilaktyczne, pogadanki i spotkania ze specjalistami, konkursy, gazetki

٭ „Światowy Dzień bez Papierosa” (gazetki, plakaty)

3. Kształtowanie właściwych postaw uczniów chroniących przed czynnikami ryzyka i zagrożeniami.

*pogadanki i zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych, prowadzone przez wychowawców, pedagoga i psychologa

*udział w przedstawieniach profilaktycznych

*pogadanki na godzinach wychowawczych i zebraniach; konkursy plastyczne

wychowawcy,

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec,

wychowawcy,

Dyrekcja

K. Niedźwiedź, K. Olczak-Surowiec

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec,

wychowawcy

Dyrektor

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec,

wychowawcy

IX-VI

IX-VI

IX-VI

V

IX-VI

IX-VI

IX-VI

12.Bezpieczeństwo w sieci.

1. Podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach istniejących w internecie.

*”Dzień bezpiecznego Internetu”

2. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu

* realizacja programu „Sieciaki”


3. Uświadamianie na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa dokonane w internecie.

٭ spotkania z przedstawicielami

Policji i Sądu Rejonowego


4. Zapoznanie z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w sieci

B. Janicki, M. Zasada

wychowawcy,

B. Janicki, M. Zasada

Dyrektor

wychowawcy,

B. Janicki, M. Zasada

II

IX-VI

IX-VI

IX-X

13.Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole.

1.Stały monitoring zachowań uczniów.

2. Diagnoza problemowa.

3. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów.

٭ pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe, plakaty, zajęcia w kołach zainteresowań.

*udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych

*organizacja Dnia bez przekleństw

4.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozładowywania napięć.

*pogadanki, warsztaty, zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym

5. Wdrażanie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

6. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny oraz za bezpieczeństwo innych

٭ spotkania z przedstawicielami

Policji i Sądu Rejonowego

*zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

*kontrakty klasowe

wszyscy pracownicy szkoły

wychowawcy,

psycholog, pedagog

K. Niedźwiedź

wychowawcy,

nauczyciele języka polskiego

K. Niedźwiedź

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec,

wychowawcy

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec,

wychowawcy

Dyrekcja

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec,

wychowawcy

IX-VI

IX-VI

IX-VI

IX-VI

XII

IX-VI

IX-VI

IX-VI

IX-VI

IX-X

15. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

*zajęcia indywidualne z psychologiem i pedagogiem szkolnym

2. Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców.

*spektakle profilaktyczne,

pogadanki, dyskusje na godzinach wychowawczych, zajęcia indywidualne

*organizacja Dnia Tolerancji

3. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.

*zajęcia warsztatowe z psychologiem i pedagogiem

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec,

wychowawcy

Dyrekcja,

wychowawcy

K. Niedźwiedź

K. Niedźwiedź,

K. Olczak-Surowiec

IX-VI

IX-VI

XI

IX-VI

 

V EWALUACJA

 

Program wychowawczo-profilaktyczny poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

Sposoby ewaluacji:

 1. Monitorowanie realizacji planów pracy wychowawczo-profilaktycznej odbywa się poprzez:
 • obserwację zachowania uczniów przez nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych, przerw i zajęć pozaszkolnych, uwagi pozytywne i negatywne zamieszczone są
  dziennikach,
 • roczne sprawdzanie realizacji harmonogramu planu pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny,
 • kontrolowanie organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły,
 • sprawdzanie organizacji wycieczek szkolnych przez dyrektora szkoły (karty wycieczek, przestrzeganie procedury wycieczek),
 • spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek, „dni otwartych szkoły”
  i indywidualnych rozmów (tematyka zebrań, frekwencja, informacje o postępach uczniów i działaniu szkoły),
 • nadzorowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych (plany pracy, dzienniki),
 • przeprowadzanie przez nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego wywiadów środowiskowych dotyczących uczniów,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • formułowanie, omówienie i przyjęcie wniosków do planu pracy wychowawczo-profilaktycznej na kolejny rok szkolny.
 1. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego odbywa się poprzez:

 

 • przeprowadzenie przez nauczycieli ankiet dla rodziców i uczniów dotyczących spraw wychowawczo-profilaktycznych w szkole,
 • diagnozowanie potrzeb i problemów uczniów.
 1. Ewaluacja Programu wychowawczo-profilaktycznego odbywa się z wykorzystaniem następujących dokumentów:

 

 • ankiety dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców,
 • wywiadu kierowanego,
 • analizy dokumentacji,
 • obserwacji zachowań i dokonań uczniów,
 • rozmów z nauczycielami i rodzicami.

Ewaluację Programu wychowawczo-profilaktycznego będzie przeprowadzał Zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły został zatwierdzony do realizacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 25.09.2017r. w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.