Smaller Default Larger

ikona pdf - Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spsolcawielka.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.01.2021r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Pyciarz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 718 63 24.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia: główne i ewakuacyjne (w starej części szkoły). Do głównego wejścia prowadzi ciąg pieszy, schody z trzema stopniami oraz z prawej strony bardzo łagodny podjazd dla niepełnosprawnych bez barierek. Do drugiego wejścia  ewakuacyjnego prowadzą schody z pięcioma stopniami oraz podjazd dla niepełnosprawnych z lewej strony wejścia z barierkami.

W wiatrołapie szkoły na ścianie z prawej strony od wejścia znajduje się dzwonek na wysokości 1,50 cm. Korytarze na parterze budynku są dostępne.

W budynku nie ma łazienek dostosowanych dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma wind. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Brak platform schodowych dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, powiększonych dla osób słabowidzących. Pracownik obsługi zobowiązany jest do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości z korzystania tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.