prog eu

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne

ikona pdf - Zapytanie ofertowe

ikona pdf - Załącznik Nr 1

ikona pdf - Załącznik Nr 2

ikona pdf - Załącznik Nr 3


 prog eu

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne

 

ikona pdf - Zapytanie ofertowe

ikona pdf - Załącznik Nr 1

ikona pdf - Załącznik Nr 2

ikona pdf - Załącznik Nr 3


 

 

prog eu

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM WSPARCIAHARMONOGRAM WSPARCIA„Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t” ;05.09.2019-26.06.2020

 

ikona pdf - HARMONOGRAM WSPARCIA „Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t” 05.09.2019-26.06.2020HARMONOGRAM WSPARCIA „Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t” 05.09.2019-26.06.2020


prog eu

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

"Zapytanie ofertowe świadczenie usług transportu uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsaświadczenie usług transportu uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego IldefonsaGałczyńskiego w Solcy Wielkiej po zajęciach realizowanych w ramach projektupt.: ,,Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t""

ikona pdf - SIWZ

ikona pdf - Zapytanie ofertowe

ikona pdf - Załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego

ikona pdf - Załącznik 2 wzór Umowy

ikona pdf - Załącznik 3 Regulamin dowozów

ikona pdf - Załącznik 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

ikona pdf - Załącznik 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków


prog eu

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej zaparasza do złozenia ofert na:

"Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli"

ikona pdf - Zapytanie ofertowepytanie ofertowe

ikona pdf - Załącznik Nr 1

 


prog eu

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

"ZAPYTANIA OFERTOWE NA POMOCE DYDAKTYCZNE"

 

ikona pdf - Zapytanie ofertowe

ikona pdf - Załącznik nr 1 zadanie 1

ikona pdf - Załącznik nr 1 zadanie 2

ikona pdf - Załącznik nr 1 zadanie 4

ikona pdf - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

ikona pdf - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


prog eu

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
Jesteśmy Techono-logiczni! Będziemy odkrywać i zdobywać świ@t!

Od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej realizowany będzie projekt: „Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t” ,współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Został on pozytywnie oceniony w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.  Ogólna wartość projektu wynosi 890 074 zł. Ze środków unijnych szkoła otrzyma 796 882 zł.   Umowa została podpisana 7 marca 2019r. Początek realizacji zajęć ustalono na 11 marca 2019r.
Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zaspokojenie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w okresie realizacji projektu, czyli od 1stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r.  W ramach projektu przewidziano m. in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, biologii, fizyki, chemii, geografii, języka niemieckiego. Poszerzona zostanie oferta kół zainteresowań dla uczniów pragnących rozwijać kompetencje matematyczno-przyrodnicze. W ramach zadania 2.  promowane będzie  ekologiczne podejście do życia na zajęciach Koła Młodych Ekologów. Kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniowie wzmocnią na dodatkowych lekcjach chemii i fizyki (Koło Chemików Domowe Laboratorium, Koło Młodych Naukowców) prowadzonych metodą eksperymentu. Projekt zakłada także doposażenie pracowni  komputerowej w nowoczesny sprzęt TIK ( m. in.  przenośne komputery dla uczniów, monitory interaktywne, drukarka 3D)  oraz realizację zajęć  kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe - Koło Informatyków. Wsparcie otrzymają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia psychospołeczne, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne uzupełnią obecną ofertę szkoły dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto uczniowie poznają techniki uczenia się, by podnieść skuteczność uczenia się i zmierzać ku optymalnemu rozwojowi. Atrakcyjne zajęcia dydaktyczne realizowane metodą eksperymentu, na których rozwijane będą  kompetencje  językowe,  matematyczno-przyrodnicze, cyfrowe, związane z ekonomią i przedsiębiorczością, pozwolą wyrównać szanse edukacyjne i rozwiną umiejętności potrzebne na rynku pracy. Z oferty zajęć skorzysta ponad 150 uczniów z klas I-VII. Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać z kilku form wsparcia. W przypadku kadry pedagogicznej chodzi o szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK, podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji.

 Aneta Pyciarz

ikona pdf - Harmonogram zajęć projektowych

 

 

 


prog eu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej zaparasza do złozenia ofert na:

Świadczenie usług transportu uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsaświadczenie usług transportu uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego IldefonsaGałczyńskiego w Solcy Wielkiej po zajęciach realizowanych w ramach I etapu projektupt.: ,,Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t"

ikona pdf - Zaproszenie do złożenia oferty

ikona pdf - SIWZ

ikona pdf - Załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego

ikona pdf - Załącznik 2 - wzór Umowy

ikona pdf - Załącznik 3 - Regulamin dowozów

ikona pdf - Załącznik 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

ikona pdf - Załącznik 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków


 

prog eu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej zaparasza do złozenia ofert na:

Świadczenie usług Specjalisty ds. Rozliczeń dla projektu pn.:

"Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t"

ikona pdf - Zaproszenie do złożenia oferty

ikona pdf - Załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego

ikona pdf - Załącznik nr 2 - wzór Wykazu zrealizowanych usług

ikona pdf - Załącznik nr 3 - wzór Wykazu osób

ikona pdf - Załącznik nr 4 - wzór umowy